search

Odeljenje za praćenje realizacije i plansko analitičke poslove

Odeljenje za praćenje realizacije i plansko-analitičke poslove

Odeljenje za praćenje realizacije i plansko-analitičke poslove prati realizaciju, napredovanje pojedinačnih ugovora/projekata, priprema izveštaje i planove sektora u celini.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602