search

Odeljenje za komercijalne poslove

Odeljenje za komercijalne poslove

Odeljenje za komercijalne poslove obavlja sledeće poslove: identifikovanje korisnika javnih puteva, evidentiranje postojećih zaduženja, poslove sistematizacije  dokumentata kao  i praćenje i realizaciju naplate obveznika naknada i to:

 • jednokratnih naknada za izgradnju objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta,naknada za priključenje  prilaznog puta na državni put,zatim naknade za postavljanje instalacija na državnom putu
 • godišnjih naknada za postavljanje reklamnih panoa,uređaja za slikovno ili zvučno oglašavanje na državnom putu,zatim naknada za zakup delova zemljišnog pojasa kao i drugog zemljišta koje koristi Preduzeće,naknada za izgradnju i korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta.

U okviru odeljenja za komercijalne poslove  postoje:

 1. Odsek za praćenje realizacije naplate naknada - zadužen za izdavanje rešenja i evidentiranje postojećih komercijalnih objekata (stanice za snadbevanje motornih vozila gorivom, moteli, ugostiteljski objekti,reklamni panoi, kao i uređaji za zvučno i slikovno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu odnosno drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog puta u skladu sa propisima),
 2. Odsek za naplatu naknada za izdavanje saglasnosti  i pružanje usluga - zadužen za snimanje stanja na terenu i evidentiranje komercijalnih objekata (stanice za snadbevanje motornih vozila gorivom,moteli, ugostiteljski objekti,reklamni panoi, kao i uređaji za zvučno i slikovno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu odnosno drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog puta u skladu sa propisima),zatim evidentiranje elektronske naplate putarine,izdavanje karata za besplatan i pretplatni prolaz autoputevima,naplate naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu i naplate naknada za vanredni prevoz.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Odeljenje za komercijalne poslove obavlja sledeće poslove: identifikovanje korisnika javnih puteva, evidentiranje postojećih zaduženja, poslove sistematizacije  dokumentata kao  i praćenje i realizaciju naplate obveznika naknada i to:

 • jednokratnih naknada za izgradnju objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta,naknada za priključenje  prilaznog puta na državni put,zatim naknade za postavljanje instalacija na državnom putu
 • godišnjih naknada za postavljanje reklamnih panoa,uređaja za slikovno ili zvučno oglašavanje na državnom putu,zatim naknada za zakup delova zemljišnog pojasa kao i drugog zemljišta koje koristi Preduzeće,naknada za izgradnju i korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta.

U okviru odeljenja za komercijalne poslove  postoje:

 1. Odsek za praćenje realizacije naplate naknada - zadužen za izdavanje rešenja i evidentiranje postojećih komercijalnih objekata (stanice za snadbevanje motornih vozila gorivom, moteli, ugostiteljski objekti,reklamni panoi, kao i uređaji za zvučno i slikovno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu odnosno drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog puta u skladu sa propisima),
 2. Odsek za naplatu naknada za izdavanje saglasnosti  i pružanje usluga - zadužen za snimanje stanja na terenu i evidentiranje komercijalnih objekata (stanice za snadbevanje motornih vozila gorivom,moteli, ugostiteljski objekti,reklamni panoi, kao i uređaji za zvučno i slikovno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu odnosno drugom zemljištu koje koristi upravljač javnog puta u skladu sa propisima),zatim evidentiranje elektronske naplate putarine,izdavanje karata za besplatan i pretplatni prolaz autoputevima,naplate naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu i naplate naknada za vanredni prevoz.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Vanredni prevoz autoputevima

kamionNa osnovu člana 2. Zakona o javnim putevima vanrednim prevozom smatra se prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko opterećenje, ukupnu masu, širinu, dužinu ili visinu, a u okviru Zakona o javnim putevima,koji se primenjuje od  01.01.2006.

Na osnovu člana 48. Zakona o javnim putevima vanredni prevoz, u prevozu u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije,odnosno u međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju, može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravljač javnog puta za  svaki pojedinačni prevoz, kojom se određuju način i uslovi prevoza, kao i iznos naknade za vanredni prevoz.

kamionPotrebna dokumenta  korisnika možete preuzeti ovde:

Rok za dobijanje rešenja na osnovu člana 14. Zakona o javnim putevima.

ico-adobe - Odluka o visini naknada za vanredni prevoz na magistralnim i regionalnim putevima

Za dodatne informacije obratite se na kontakt tel/faks 011/30 40 693.

Naknada za upotrebu državnih puteva za vozila registrovana u inostranstvu

 U korist Javnog preduzeća koje  je upravljač javnog puta u skladu sa navedenim propisima, Uprava Carina vrši naplatu naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim putevima,za upotrebu javnog puta plaćaju se naknade i to naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu.

Na osnovu člana  18. Visinu naknade iz člana 17. tačke 1) i 13) ovog zakona utvrđuje Vlada.

Na osnovu člana 19. Sredstva iz člana 16. tačka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom računu Trezora Republike Srbije.

Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. ovog člana na račun Javnog preduzeca koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva.

Na osnovu člana 20. Naplatu naknade iz člana 17. tačka 13) ovog zakona organizuje Javno preduzece na graničnim prelazima određenim propisima.

Na osnovu Odluke o naknadi za puteve za strana vozila koja koriste puteve u SRJ, (objavljena u “Sl.listu SRJ” br.36/92,4/98 i 7/98),postoji:

Naknada za puteve iz tačke 1.ove odluke,koja se utvrđuje u SAD dolarima i to:

- Teretno motorno vozilo, prikolica i poluprikolica po svakom brutotonskom kilometru 0,0030 SAD dolara


Autobus i autobuska prikolica po svakom kilometru:

- Za vozilo do 30 sedišta 0,0320 SAD dolara
- Za vozilo preko 30 sedišta 0,0410 SAD dolara
- Za ostala vozila (radna vozila - vatrogasna vozila, čistilice autodizalice, dezinfekciona vozila, traktore - poljoprivredne, drumske i radne mašine,
samohodne ili na sopstvenim točkovima i dr.) po svakom brutotonskom kilometru
0,0041 SAD dolara
- Za vozilo za koje carinski organ izda posebnu dozvolu na osnovu člana 38. Zakona o prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju,
naknada utvrđena saglasno odredbama tačke 2. ove odluke
uvećava se za 20%

Reklamni panoi

BilbordNa osnovu člana 14.stav 7. Zakona o javnima putevima,Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta.

Ukoliko su ispunjeni saobraćajno-tehnički uslovi JP „Putevi Srbije“ pre izdavanja odobrenja za postavljanje reklamnih tabli , reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta, posebnim ugovorom biće regulisano plaćanje naknada u skladu sa Odlukom o visini naknade za upotrebu državnog puta (Sl. Glasnik br.16 od 16.03.2009.g.)

Na osnovu člana 17,tačka 4. Zakona o javnim putevima, Javno preduzeće „Putevi Srbije“ u skladu sa propisima  vrši naplatu naknada za postavljenje reklamnih tabli, reklamnih panoa,uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu,odnosno na drugom zemljištu

 Za informacije u vezi sa naplatom propisanih naknada reklamnih panoa, eventualne reklamacije, primedbe, možete nam se obratiti na telefone Odeljenja za komercijalne poslove: 011/30 84 282, 30 84 218

U razumnom vremenskom roku odgovorićemo na Vaše pitanje.

ico-adobe - Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta

ico-adobe - Zakon o javnim putevima

Realizacija naplate naknade za korisnike javnih puteva po dobijanju saglasnosti

Na osnovu člana 14.Zakona o javnim putevima, Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje:

 • saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključka na javni put;
 • saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železničke pruge i drugih sličnih objekata, kao i  telekomunikacionih i elektrovodova, instalacija,postrojenja i sl. na javnom  putu i u zaštitnom  pojasu javnog puta;
 • saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta;
 • saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na javnom putu;
 • posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom putu
 • odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu,odnosno pored tog puta

Podnošenje  zahteva za dobijanje navedenihi saglasnosti dostaviti na adresu:

JP “Putevi Srbije“
Sektor za održavanje puteva I i II reda
Odeljenje tehničkih poslova održavanja i zaštite
Bulevar kralja Aleksandra 282
11 000 Beograd

ico-adobe - Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta (Služb.glasnik br.16,06.03.2009)
ico-adobe - Zakon o javnim putevima

Napomena: Realizacija naplate naknada vrši se po dobijanju saglasnosti
Na osnovu Odluke o visini naknada za upotrebu državnog puta, (Služb.glasnik br.16,06.03.2009) Odeljenje za komercijalne poslove vrši realizaciju naplate naknada korisnika javnih puteva, prema podeli na:

Jednokratne naknade:

 • za izgradnju komercijalnih objekata – stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom, samostalnih stanica za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom, motela, hotela,restorana,autoservisa,prodavnica, stovarišta, otpada, megamarketa i drugih komercijalnih objekata (član 7.)
 • za priključenje prilaznog puta na državni put (član 5.)
 • za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskihvodova i sl. - instalacija (član 6.)

Godišnje naknade:

 • za zakup delova zemljišnog pojasa i drugog zemljišta koje koristi preduzeće u naselju, a koje se koristi za pristup i izgradnju objekata (stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom, samostalnih stanica za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom, motela, hotela, restorana, autoservisa, prodavnica, stovarišta, otpada, megamarketa i sl.) (član 3.)
 • za zakup drugog zemljišta koje koristi preduzeće, a koje se koristi za poljoprivredne svrhe (član 4.)
 • naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta (član 8.)

Način plaćanja godišnjih naknada se vrši u 12 jednakih mesečnih rata do petog u mesecu za prethodni mesec

 • mesečna naknada za postavljanje i korišćenje komercijalnih privremenih objekata (kontejneri,kiosci, karavan vozila, pokretne prodavnice i sl.)

Za informacije u vezi sa naplatom propisanih naknada, eventualno reklamacije, primedbe, možete nam se obratiti na telefone Odeljenja za komercijalne poslove:
011/30 84 251, 30 84 214, 30 84 244, 30 84 297
U razumnom vremenskom roku odgovorićemo na Vaše pitanje.


NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA REALIZACIJOM NAPLATE NAKNADA ZA KORISNIKE JAVNIH PUTEVA

Pitanje: Da li je moguće plaćanje zaostalih potraživanja na rate?
Odgovor: zaostala potraživanja nije moguće plaćati na rate, a Odlukom o visini naknada za upotrebu državnog puta je predviđen način plaćanja naknada.

Pitanje: Kome se obratiti u slučaju prestanka rada komercijalnog objekta?
Odgovor: U slučaju promenjene okolnosti (promene vlasnika k.objekta, objekat izdat u zakup, prestanak rada k.objekta, proširenja ili smanjenja objekta) potrebno je obavestiti JP „Putevi Srbije“ - odeljenje  za komercijalne poslove

Pitanje: Da li se za neizmirena potraživanja obračunavaju kamate i na osnovu čega?
Odgovor: Na osnovu člana 26. Zakona o javnim putevima, u pogledu kontrole, kamate, povraćaja, zastarelosti, kazne i ostalog što nije predviđeno, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, a u čl.71, i čl.75, ovog zakona bliže je opisan način obračunavanja kamata.

Pitanje: Šta se podrazumeva pod  komercijalnim privremenim objektom?
Odgovor: U komercijalne privremene objekte svrstavaju se kontejneri, kiosci, karavan vozila, pokretne prodavnice, i sl...

Pitanje: Koju nadležnu ustanovu je potrebno obavestiti nakon dobijanja upotrebne dozvole za početak rada komercijalnog objekta?
Odgovor: Ugovorom preuzeta obaveza drugog ugovarača je, da nakon pribavljanja odobrenja za izgradnju i prijave radova, odnosno početka korišćenja kompleksa ili njegovog dela o tome pismeno obavesti JP "Putevi Srbije" - odeljenje za komercijalne poslove u roku od 15 dana, od dana početka korišćenja.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602