Javno dostavljanje akata po članu 78. Zakona o opštem upravnom postupku

(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje i 2/2023-odluka US)

Zakon o opštem upravnom postupku

 

 1. Javno dostavljanje vrši se:
  • ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
  • ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
  • u drugim slučajevima određenim zakonom
    
 2. Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

 3. Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Štampa