Izdavanje uslova u postupku objedinjene procedure

Uslovi u postupku objedinjene procedure se izdaju prema Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. glasnik RS br. 23/15 i 77/15).


Štampa