Odeljenje za operativnu naplatu putarine

Sektor za naplatu putarine obavlja poslove naplate putarine, poslove nadzora naplate putarine (video nadzor, analitika i kontrola), prevoza i zaštite novca i objekata, održavanja opreme i objekata u nadležnosti preduzeća, poslove planiranja i izgradnje pratećih sadržaja puta, komunikacije sa korisnicima puta, administrativno-tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora za naplatu putarine nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje za nadzor naplate putarine
 2. Odeljenje za operativnu naplatu putarine
 3. Odeljenje za elektronsku naplatu putarine
 4. Odeljenje za zajedničke poslova sektora

Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Sektor naplate putarine, vrši naplatu naknade za upotrebu autoputa (putarine). Naplata putarine se na svim deonicama autoputeva odvija u uslovima zatvorenog sistema.

Ukupna dužina autoputeva pod naplatom iznosi 875,845 km. Naplata putarine se obavlja preko automatskog tehničkog sistema za naplatu koji se sastoji od 70 naplatnih stanica.

Osnovica za putarinu je dužina relacije javnog puta koju vozilo prelazi izražena u kilometrima (km). Cena putarine se određuje u odnosu na tri kriterijuma: cena putarine po kilometru, kategorija vozila i dužina pređene relacije. Sistem naplate putarine primenjuje se na sledećim deonicama autoputa:

 • Beograd-Šabac-Šid
 • Beograd-Subotica
 • Beograd-Koševi-Preševo-Dimitrovgrad
 • Beograd-Čačak

Korisnicima je omogućeno da se opredele za sistem plaćanja putarine manuelnim putem (uz obavezno preuzimanje magnetne kartice) ili elektronskim putem (korišćenjem uređaja za ENP).

Korisnici koji su se opredelili za manuelni sistem naplate u obavezi su da prilikom uključivanja u sistem naplate putarine preuzmu magnetnu karticu i istu predaju inkasantu na izlaznoj naplatnoj stanici na osnovu čega će se naplatiti putarina.

Korisnici koji su se opredelili za sistem elektronske naplate putarine, odnosno beskontaktni model plaćanja, koriste prolaze koji su označeni za taj način plaćanja putarine (ENP/ETC) i istu plaćaju uređajem za ENP, bez zaustavljanja i preuzimanja magnetne kartice.

Korisnik koji u vozilu poseduje uređaj za ENP, a iz nekog razloga na ulaznoj naplatnoj stanici preuzme magnetnu karticu i plaćanje putarine izvrši putem uređaja za ENP, u obavezi je da preuzetu magnetnu karticu, na izlaznoj naplatnoj stanici preda odgovornom radniku.

Korisnicima manuelne naplate kao sredstvo plaćanja na raspolaganju su:

 • GOTOV NOVAC
 • PLATNE KARTICE (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD)
 • PRETPLATNE KARTE (MESEČNE I GODIŠNjE)
 • GRADSKE KARTE

Korisnici elektronske naplate putarine, kao sredstvo plaćanja koriste uređaj za ENP u:

 • PRIPEJD i
 • POSTPEJD sistemu

Obveznik i visina naknade, kao i način utvrđivanja, plaćanja i oslobađanja od plaćanja posebne naknade za upotrebu javnog puta u Republici Srbiji regulisani su Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br.95/2018 i 49/2019, 6/2019 – usklađeni din.izn., 156/2020 - usklađeni din.izn., 15/2021 - dop. usklađenih din.izn., 15/2023 - usklađeni din.izn., 92/2023 i 120/2023 - usklađeni din.izn.).


Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

 1. da je prošao kroz naplatnu stanicu ne plativši putarinu i bez poštovanja procedure naplate izvršio odbeg;
 2. da je izašao sa javnog puta na mestu gde to nije dozvoljeno ("divlji izlaz");
 3. da je po tom dokumentu već izvršena naplata;
 4. da je izvršio zloupotrebu mesečne ili godišnje pretplatne karte;
 5. da je izvršio zloupotrebu dozvole za besplatan prolazak javnim putem;
 6. da je izvršio zloupotrebu gradske karte;
 7. da je izvršio zloupotrebu magnetne kartice, odnosno uređaja za ENP sa drugim učesnicima u saobraćaju;
 8. da je na izlazu sa javnog puta predao oštećenu magnetnu karticu;
 9. da na izlazu sa javnog puta nije predao istu magnetnu karticu koju je preuzeo prilikom ulaska na javni put;
 10. da nije izvršio plaćanje ispostavljenog računa za putarinu, u skladu sa zaključenim ugovorom u "postpejd sistemu";
 11. da pri izlasku iz sistema naplate putarine nije platio putarinu za vozilo koje se posle ulaska u taj sistem pokvarilo i zbog tog kvara je natovareno ili oslonjeno na drugo vozilo;

obračunaće se i naplatiti na licu mesta, ili kroz postupak naknadne naplate, najduža relacija odgovarajuće deonice, kao i troškovi vanrednog postupka, u skladu sa članom 198a Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

 1. da je prilikom konfigurisanja uređaja za ENP na uređaj upisana niža kategorija vozila od stvarne, pa je iz tog razloga putarina plaćana u manjem iznosu od propisane;
 2. da iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar sistema i sl.) nije platio putarinu uređajem za ENP, gotovinom ili na drugi način.

obračunaće se i naplatiti na licu mesta, ili kroz postupak naknadne naplate, putarina čija je visina jednaka putarini za pređenu relaciju, u skladu sa članom 198a Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

 Način elektronske naplate putarine propisuje Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za Evropsku ENP i elementima interoperabilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 71/19).

MAPA NAPLATNIH STANICA


Štampa