Uputstva za podnošenje zahteva za izdavanje uslova i saglasnosti

Na osnovu člana 14.Zakona o javnim putevima, Upravljaču javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na  izdavanje:

  • saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključka na javni put;
  • saglasnosti za građenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železničke pruge i drugih sličnih objekata, kao i  telekomunikacionih i elektrovodova, instalacija,postrojenja i sl. na javnom  putu i u zaštitnom  pojasu javnog puta;
  • saglasnosti za izmenu saobraćajnih površina pratećih sadržaja javnog puta;
  • saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na javnom putu;
  • posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom putu  (uputstvo)
  • odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu,odnosno pored tog puta (uputstvo)

Podnošenje zahteva za dobijanje navedenih saglasnosti dostaviti na adresu:

JP “Putevi Srbije“
Sektor za održavanje javnih puteva I i II reda
Odeljenje tehničkih poslova održavanja i zaštite
Bulevar kralja Aleksandra 282
11 000 Beograd


Štampa