Kategorizacija vozila/Cenovnik putarine

Kategorizacija vozila se sprovodi na osnovu sledećih karakteristika:

  • broj osovina (točkova),
  • visina vozila na prvoj osovini, mereno vertikalno od kolovoza,
  • ukupne visine vozila,
  • mase vozila

1a. kategorija
motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla
Kategorizacija vozila - kategorija 1a

1. kategorija
motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine
Kategorizacija vozila - kategorija 1
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 1b

2. kategorija
motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m kod prve osovine, sa prikolicom
Kategorizacija vozila - kategorija 2a
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom
KAtegorizacija vozila - kategorija 2b
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg
KAtegorizacija vozila - kategorija 2c

3. kategorija
motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg
KAtegorizacija vozila - kategorija 3a
motorna vozila sa dve osovine i ukupne visine veća od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 3b
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veća od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom
Kategorizacija vozila - kategorija 3c

4. kategorija
motorna vozila sa četiri i više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 4

POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU AUTOPUTA (PUTARINA)
važi od: 10. jula 2024. god. u 07:00 h
(po kursnoj listi NBS br. 118 od 24.06.2024. god.)

Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

  • da ne poseduje dokument-magnetnu karticu;
  • da se nije mogao uključiti na autoput na mestu označenom po dokumentu;
  • da je po tom dokumentu već izvršena naplata;
  • da je dokument stariji od 24 časa;
  • da tako ošteti dokument, da po istom nije moguće izvršiti naplatu,

obračunaće se i naplatiti na licu mesta najduža relacija odgovarajuće deonice, kao i troškovi vanrednog postupka, u skladu sa  Pravilnikom o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (broj: 953-4846/14-14 od 25.03.2014. godine).


Štampa